VÅR STADGAR

2021-03-28

Stadgar för Midyat söners hjälpfond

Hemort: Södertälje.

Bildat den 1 oktober 2020


1 SYFTE

Föreningens syfte är att:

. Motivera och stödja ekonomiskt, i form av medel, till ungdomar och familjer i Sverige men    också utlandet.

. Främja sociala aktiviteter till familjer, ungdomar och äldre.

. Fonden kommer att jobba för att bevara och restaurera kulturarv.

. Stödja och motivera medlemmarna till att engagera sig inom sociala och kulturella aktiviteter samt främja integrationen.


2 ÄNDAMÅL 

Föreningens ändamål är att genom samarbeta mellan olika grupper och områden öka deltagarnas självkänsla och kunskaper på ett sådana sätt.

. att de kan vara delaktiga i samhället.

. att meningsfull fritidsverksamhet skapas.

. att kultur och olika kulturverksamheter stödjas.

. att integration från olika perspektiv diskuteras.


3 FONDENDENS SÄTE

.  Fonden har sitt säte i Södertälje kommun, Stockholms län.


4 BEROENDE

.  Fonden är partipolitiskt obunden.


5 ANSÖKAN OM MEDEL

.  Ansökan om medel ur fonden ska ske via en blankett på fondens hemsida. Maxbelopp för medel ur fonden bestäms på styrelsemötet..


6 MEDLEMSKAP

. Rätt till medlemskap har fysiska och juridiska personer som godkänner fondens stadgar och betalar medlemskap till fonden.

. Medlem i fonden är den som, vill verka för fondens målsättning och förbinder sig att följa fondens stadgar.

. Individer ska kunna båda sponsra och ge gåvor till fonden.


7 MEDLEMSAVGIFT

. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.


8 VERKSAMHETSÅR

. Verksamhetsåret är 1 januari till och med 31 december.


9  STYRELSEN

. Styrelsen består av ordförande, 4 ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare,  kassör och de övriga ledamöter fonden anser sig behöva.

. Vid förfall inträder suppleant.

. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden tom nästa årsmöte.


10  STYRELSENS UPPGIFTER

 Styrelsen företräder fonden, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å fondens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha fondens ekonomiska  angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är  beslutsför då minst 5 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Fondens firma tecknas av fondens ordförande och/eller ledamöter som därtill utses.


11 RÄKENSKAPER

.   Räkenskapsår ska vara kalenderår.

.    Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till fondens revisorer senast den en månad innan årsmötet.


12 REVISORER

.    Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 15 januari avge sin revisionsberättelse.


13 ÅRSMÖTE

.     Ordinarie årsmöte, viket är fondens högsta beslutande organ, hålls årligen senast 30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. För att årsmötet skall vara behörigt måste medlemmarna meddelas två veckor i förväg genom skrivelse via hemsidan, mail och sms.

.     Vid ordinarie årsmöteska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets behörighet

 3. Val av mötets ordförande och sekreterare

 4. Val av mötets protokolljusterare och rösträknare

 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 6. Fastställande av dagordning.

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.

 8. Styrelsens ekonomi berättelse för föregående år.

 9. Revisionsberättelse för föregående år.

 10. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 11. Fastställande av medlemsavgifter

 12. Val av ordförande.

 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

 14. Val av revisorer

 15. Val av valberedning. Till valberedning väljs 3 personer på årsmötet.

 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 17. Övriga frågor 

Beslut i frågorav större ekonomisk betydels för fonden eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.


14 EXTRA ÅRSMÖTE

.     Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller minst 30 procent av fondens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.


15  RÖSTRÄTT

.      Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kaninte utövas genom ombud.)


16 BESLUT, OMRÖSTNING OCH BESLUTSMÄSSSIHET

.     Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering)

.     Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.

.       Beslut fattas såvida dess stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörande genom lottning.

.       ledamot av styrelsen får inte detta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

.      mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet


17 REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGAR

.      För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3av antalet avgivna röster. förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.


18 UTTRÄDE

 .      Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat fonden. Erlagd årsavgift återbetalas inte, oavsett tidpunkt för utträde.


19 UTESLUTNING

.      Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens interessen.

.      fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. beslutet ska tillställas den berörda inom 3 dagar efter beslutet.


20 UPLÖSNING AV FONDEN

.     För upplösning av fonden krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 antalet avgivna röster. Om fonden upplöses ska fondens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.